Sign In / Înregistrare

REGULAMENT – Hisense Super Brand Week

17.05.2022
RO_Regulament_Hisense_super_brand_week-blog-cms-900x500.webp


Perioada campanie - 16.05.2022 – 22.05.2022

Art. 1 Descrierea campaniei:

Organizatorul campaniei “Hisense Super Brand Week” este S.C Gorenje Romania S.R.L, cu sediul in Bucuresti, sector 1 ,str. Siriului nr.42-46, Sud-Est , et.2  inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr J40/22309/2021 avand CUI RO 15637827, reprezentata legal de Mladen Miljic in calitate de Administrator, denumita in continuare Organizator, inregistrata la ANSPDCP (Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal) sub nr. 288809/07.12.2011.

Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea pe site-ul www.hisense.ro fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant incepand cu data de 16.05.2022, iar pentru informatii suplimentarea va puteti adresa la nr. telefon +40 21 233 33 90.
Angajatii Organizatorului  nu pot participa la Concurs.

Concursul  se va derula sub prevederile prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii in perioada 16.05.2022 - 22.05.2022 pe pagina de Instagram @hisense_romania si Facebook @hisenseromania.

S.C. Gorenje Romania S.R.L isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament, pe parcursul derularii Concursului, dar nu inainte de a anunta modificarile pe website-ul www.hisense.ro.

Art. 2 Participantii si conditiile de participare (Eligibilitate)

La aceasta Concurs  pot participa persoanele fizice cu domiciliul/ resedinta in Romania, cu varsta de 18 ani (implinita la data inceperii concursului), cu capacitate deplina de exercitiu.

Pentru a putea participa la Concurs, participantii trebuie sa aiba un cont de Instagram si Facebook  completat cu o adresa de email valida si nume / prenume reale.

Dreptul de participare apartine in exclusivitate participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la Concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale.

Art. 3 Perioada si locatia Concursului

Concursul se desfasoara in perioada 16.05.2022-22.05.2022 pe pagina de Instagram @hisense_romania si Facebook @hisenseromania.

Art.4 Mecanismul Concursului

Utilizatorii vor afla despre  concurs  pe pagina de Instagram @hisense_romania si Facebook @hisenseromania
 
Fiecare utilizator participant trebuie sa:

 1. Eticheteze 1 prieten;
 2. Sa se asigure ca a dat Fallow si Like paginii de Instagram @hisense_romania si Facebook @hisenseromania.
 3. Sa distribuie pe pagina sa postarea cu concursul


Toții pașii de mai sus sunt obligatorii pentru participare la concurs.

Art. 4 Premiul Concursului

Castigatorii concursului vor primi 1 din cele 49 premii Minge fotbal, Adidas Al Rihla, Fifa World Cup Qatar 2022 Pro, alb/albastru cu Certificat de calitate FIFA.

Valoarea totala a premiilor este de 4.287,50 lei.

 
16.05.20227 buc1 buc per castigator
17.05.20227 buc1 buc per castigator
18.05.20227 buc1 buc per castigator
19.05.20227 buc1 buc per castigator
20.05.20227 buc1 buc per castigator
21.05.20227 buc1 buc per castigator
22.05.20227 buc1 buc per castigator

Art. 5. Desemnarea castigatorului

Câștigătorii vor fi ales prin intermediul Comment Picker - Iconosquare în data de 25 mai 2022 și vor fi, în aceeași zi, pe pagina de Instagram @hisense_romania si Facebook @hisenseromania. Premiul se acorda ca atare, prin transmitere postala, iar contravaloarea lui nu poate fi acordata in bani sau alte produse.

Nu sunt impuse cheltuieli directe sau indirecte suplimentare pentru participarea la aceasta Concurs, cu exceptia cheltuielilor normale (tarife de internet – accesare site, costuri electricitate, tarife servicii de telefonie mobile, etc) ocazionate de actiunea de inscriere/ participare.

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere in cazul  refuzului castigatorului de a beneficia de premiu sau in cazul imposibilitatii validarii lui, conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de a primi premiul. Dupa validarea castigatorului se va incheia un proces-verbal cu privire la participantul castigator cu mentionarea numelui, premiul castigat telefonul si adresa de transmitere a premiului.Procesul – verbal va fi semnat de catre reprezentantul Organizatorului mentionandu-se faptul ca, dovada primirii premiului de catre castigator va fi facuta prin confirmarea de primire eliberata de catre firma de curierat prin care se transmite acesta.

Art. 6. Limitarea raspunderii:

In niciun caz Organizatorul nu va fi responsabil sau raspunzator pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participarii Dvs. la acest Concurs.
Fara a limita cele mentionate mai sus, atat premiul oferit de catre Organizator cat si  prezentul Concurs, sunt oferite „ca atare”, fara garantii suplimentare, explicite sau implicite, fata de cele pe care Organizatorul este obligat potrivit legislatiei in vigoare sa le acorde.

Art. 7. Legislatie si litigii:

Prezentul Regulament este guvernat de legislatia romana. Daca una dintre clauze va fi declarata nula, celelalte clauze nu vor fi afectate si vor continua sa fie valabile si aplicabile in conformitate cu legislatia romana. Orice litigiu care decurge din prezentul Regulament va fi solutionat mai intai pe cale amiabila si daca nu este posibil de catre instantele competente de la sediul Organizatorului.

Art. 8 Forta majora:

Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie determina imposibilitatea acestuia de a-si indeplini obligatiile asumate conform acestui Regulament.
Daca intervine situatia de mai sus sau apare o alta situatie de forta majora care impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului sau continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor pe perioada in care indeplinirea obligatiilor va fi impiedicata sau intarziata conform legii.

Art. 9. Incetarea Concursului:

Organizatorul isi rezerva dreptul de a inceta prezenta Concurs  pe parcursul desfasurarii Concursului  cu mentiunea ca incetarea va fi adusa la cunostinta participantilor si a publicului prin intermediul site-ului www.gorenje.ro si a paginii de Instagram @hisense_romania cu minim 48 de ore inainte de incetarea efectiva.
Prezenta Concurs  poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment de forta majora sau in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea Concursului sa presupuna cresterea bugetului alocat acestui proiect.

Art. 10 Protectia datelor cu caracter personal:

Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul se obliga sa respecte prevederile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal respectiv, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (,,GDPR’’) aplicabil incepand cu 25.05.2018.
Organizatorul actioneaza in calitate de operator conform GDPR in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor care se inscriu in Campanie prin postarea review-ului. Datele personale prelucrate sunt cele necesare pentru validarea castigatorilor, impreuna cu cele transmise prin mesaj privat pentru a putea efectua transmisiile postale/curier cu premiile castigate.

Art. 11 Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal:

Datele cu caracter personal sunt prelucrate in urmatoarele scopuri:

 • - organizarea si desfasurarea Concursului;
 • - utilizarea  datele personale furnizate de catre participanti la inscrierea in concurs exclusiv in
 •   scopul anuntarii, identificarii castigatorului si transmiterii premiului.
 • - solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea Concursului;
 • - punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului pentru aparare in instanta si/sau alte
 •   proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor incalcari,
 •   realizarea diverselor raportari, analize si studii statistice cu privire la campaniile de
 •   marketing organizate si succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului);
 • - activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatie (obligatia legala a Organizatorului).


In cazul in care consimtamantul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-si retrage acest consimtamant in orice moment. In cazul in care castigatorul isi retrage consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri promotionale si publicitare, Organizatorul va inceta respectiva prelucrare fara a afecta insa alte operatiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac in baza altor temeiuri juridice.

Participantii care refuza sa comunice sau isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea in Concurs, nu vor fi eligibili sa participe la aceast Concurs.

Castigatorului i se va solicita de catre Organizator sa confirme ca numele, adresa si numarul de telefon, date necesare livrarii premiului  corespund persoanei al carei cont de Facebook a fost declarat castigator. In momentul livrarii premiilor, castigatorului  i se va solicita semnarea avizului de livrare de catre ei sau de catre persoana imputernicita.

Art. 12. Sursa si destinatarii datelor cu caracter personal:

 • - Organizatorul poate dezvalui datele cu caracter personal catre:
 • - Partenerii sai, actionand fie ca operatori, fie ca persoane imputernicite, notarilor
 •   publici/ avocatilor desemnati sa acorde asistenta pentru organizarea si desfasurarea Concursului;
 • - Furnizori ai serviciilor aferente activitatilor de marketing (agentii de marketing, societati de
 •   furnizare a serviciilor de e-mail marketing), daca s-a optat pentru comunicari de marketing;
 • - Furnizori de servicii de curierat;
 • - Autoritati publice sau alte categorii de destinatari, daca dezvaluirea are la baza un
 •   temei juridic adecvat (cum ar fi obligatie legala, consimtamantul sau interesul legitim).
 • - Datele cu caracter personal se pastreaza cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor
 •   pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retinerea retentia
 •   datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.
 • - Datele cu caracter personal colectate pentru scopul Concursului vor fi stocate pe durata
 •   acesteia plus o perioada suplimentara de minim 3 ani (cat este termenul de prescriptie
 •   pentru actiunile in justitie). Cu privire la datele cumparatorilor pentru care avem diverse obligatii
 •   de raportare si plata a taxelor si impozitelor, acestea vor fi pastrate pentru intreaga perioada
 •   de arhivare conform regulilor financiar-contabile.

Art. 13. Drepturile persoanelor vizate:

Conform legii, personele vizate beneficiaza de o serie de drepturi. Incepand cu data intrarii in vigoare a GDPR, persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi:
a. Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Operator confirmarea ca prelucreaza datele lor cu caracter personal, precum si informatii privind specificul prelucrarii cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt pastrate, existenta dreptului de rectificare, stergere sau restrictionare a prelucrarii. Acest drept le permite sa obtina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum si contracost orice copii suplimentare;
b. Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, dupa caz, completarea datelor care sunt incomplete.
c. Dreptul la stergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita stergerea datelor lor cu caracter personal atunci cand:

 • - Acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate si se prelucreaza;
 • - Si-au retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si Operatorul nu
 •   le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;
 • - Datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;
 • - Datele cu caracter personal trebuie sterse conform legislatiei relevante.


d. Retragerea consimtamantului si dreptul de opozitie: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe baza de consimtamant. De asemenea, se pot opune oricand prelucrarilor pentru scopul de marketing, inclusiv profilarilor efectuate in acest scop, precum si prelucrarilor bazate pe interesul legitim al Operatorului, din motive care tin de situatia lor specifica.
e. Restrictionare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor in urmatoarele situatii:

 • - In cazul in care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pe o perioada care ii
 •   permite Operatorului sa verifice exactitatea acestor date;
 • - In cazul in care prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu
 •   caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
 • - In cazul in care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul
 •   prelucrarii, dar persoanele vizate le solicita pentru o actiune in instanta;
 • - In cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care
 •   se verifica daca drepturile legitime ale Operatorului prevaleaza asupra drepturilor lor in
 •   calitate de persoana vizata.

f. Dreptul la portabilitate: in masura in care se prelucreaza datele cu caracter personal prin mijloace automatizate, persoanele vizate au dreptul sa solicite Operatorului furnizarea datelor cu caracter personal intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automatizat. Daca persoanele vizate solicita acest lucru, Operatorul poate sa transmita datele lor cu caracter personal unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic.
Pentru exercitarea drepturilor mentionate la punctele a)-f) persoanele vizate pot contacta Operatorul utilizand urmatoarele date de contact:
In atentia: Responsabilului cu Protectia Datelor (DPO)
Adresa de Corespondenta: Voluntari, judetul ILFOV, nr. 1/VII, Cladirea Nord City Tower, etaj 7
E-mail: gorenje.romania@gorenje.com
Inainte de a da curs oricarei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a va verifica identitatea, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea persoanei vizate.
g. Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere si cerere in justitie: persoanele vizate au dreptul de a depune plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor in cazul in care considera ca le-au fost incalcate drepturile: Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal; Adresa: Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, Bucuresti; e-mail anspdcp@dataprotection.ro.  
h. De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se adresa in justitie.

Art. 14 Temeiul legal:

Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile legislatiei nationale privind comercializarea produselor si serviciilor, respectiv Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 si legislatia privind protectia persoanelor fizice in legatura cu procesarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Reclamatiile privind produsul sau serviciile implicate in Concurs dupa finalizarea Concursului in conformitate cu prezentul Regulament nu vor fi luate in considerare si nu vor reprezenta raspunderea
Organizatorului.

In  caz de tentativa sau fraudare a sistemului Concursului, abuz sau orice fapte care afecteaza imaginea Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei aparute.

Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Concursului  in conditii normale conform celor de mai sus, dar nu isi asuma raspunderea pentru reclamatii, contestatii ale participantilor care nu vizeaza incalcarea cadrului legal in vigoare.


Organizator
SC GORENJE ROMANIA SRL
Mladen Miljic

BACK TO TOP